Kdo jsme

Advokátní kancelář advokáta JUDr. Jiřího Kalouse poskytuje právní služby
v rozsahu generální praxe. Na naši advokátní kancelář se tak můžete obrátit
s každým svým právním problémem a my pro Vás rychle najdeme účinné řešení, ať již půjde o Vaši
momentální životní, obchodní nebo podnikatelskou situaci. Při poskytování právních služeb
jsme značně flexibilní a nekompromisně hájíme Vaše práva. Naplnění Vašich potřeb je pro nás prvořadé,
proto využíváme všech zákonných prostředků, abychom ochránili Vaše zájmy.

Co nabízíme

Advokátní kancelář nabízí tyto právní služby: právní konzultace a porady, právní rozbory, sepis smluv
a jiných listin, příprava podání, zastupování při jednáních s protistranou či obchodními
partnery, jakož i v řízeních před soudy a správními orgány, to vše v českém
a anglickém jazyce. Nabízíme též možnost advokátní úschovy, ověření pravosti (legalizaci) podpisu či
autorizovanou konverzi dokumentů.

Bez ohledu na to, zda jste fyzická či právnická osoba, nabízí Vám naše advokátní kancelář právní služby v celé šíři
soukromého (občanského, obchodního, rodinného, pracovního, směnečného) a veřejného (správního,
trestního) práva. Specializujeme se též na vymáhání pohledávek a insolvenční (dříve konkursní) řízení.
Advokátní kancelář spolupracuje s několika exekutory a notáři a je tak schopna zajistit Vám
kompletní vyřízení Vaší záležitosti.

Občanské právo

sepisování návrhů, smluv, žalob a závětí; zastupování před soudy; právo nemovitostí (převody, zápisy do katastru); bytové právo; sousedské spory; vypořádání dědictví; správa majetku; náhrada škody; vymáhání pohledávek; ochrana spotřebitele; řešení dluhů; náhrada škody

Obchodní právo

sepisování návrhů, smluv a žalob; zastupování před soudy a v rozhodčím řízení; vymáhání pohledávek; zakládání, změny, zániky obchodních společností; zápisy do obchodního rejstříku; fúze; akvizice; transakce; vnitropodnikové předpisy a normy; ochrana a transfer duševního vlastnictví; obrana před nekalou soutěží; licenční smlouvy; smlouvy o know-how; franšíza; veřejné zakázky, včetně obchodních veřejných soutěží - zadavatelé i uchazeči

Rodinné právo

sepisování smluv o vypořádání majetku; předmanželské smlouvy; sepisování návrhů ve věcech rozvodu, péče o děti a výživné; vypořádání společného jmění manželů; zastupování před soudy

Pracovní právo

sepisování pracovních a manažerských smluv; vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; vnitřní předpisy; řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; zastupování před soudy

Směnečné právo

sepisování směnek; zastupování ve sporech ze směnek

Správní právo

řešení přestupků; sepisování návrhů a podání; zastupování před správními orgány; stavební právo

Trestní právo

zastupování obviněných/obžalovaných (obhajoba) před orgány činnými v trestním řízení - Policií ČR, státním zastupitelstvím a soudy; zastupování poškozených; probace a mediace

Insolvence a likvidace

příprava insolvenčního návrhu; podávání přihlášek pohledávek věřitelů; zastupování věřitelů či dlužníka v insolvenčním řízení; vykonávání funkce likvidátora společnosti

Ověřování pravosti podpisů

záruka věrohodnosti uzavřených smluv a jiných dokumentů

Advokátní úschova

bezpečný způsob splnění závazku zejména při převodech nemovitostí

Autorizovaná konverze dokumentů

konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak

Advokát takto podává sdělení o některých právech klienta a povinnostech advokáta vyplývajícíh ze smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené mezi nimi:

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Klient, který je spotřebitelem, má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
ze smlouvy o poskytování právních služeb obrátit na příslušný subjekt, kterým je
Česká advokátní komora, sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, IČ: 66000777.
Webová adresa České advokátní komory je: http://www.cak.cz

Ochrana osobních údajů

Advokát, jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem poskytnuty, je povinen tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Správcem osobních údajů je advokát, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny dále.
Právní základ pro zpracování:
- Smlouva o poskytování právních služeb
- Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů (klienta), která vyplývá z smlouvy o poskytování právních služeb
Účel zpracování:
Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem
Příjemci osobních údajů:
- Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
- Poskytovatelé údržby informačního systému
- Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
Práva klienta:
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce (advokáta) získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce (advokát) bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce (advokáta) zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
Klient má právo, aby správce (advokát) v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce (advokáta), třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu klienta se zpracováním.
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem (advokátem), může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, na jehož webové stránce se také nachází další informace o zpracování osovních údajů, jejich ochraně a právech klienta.

Ceník právních služeb

Odměna za poskytované právní služby je zpravidla sjednána dohodou podle složitosti věci
a rozsahu poskytnutých právních služeb a to v podobě:

  • úkonové odměny
  • hodinové odměny
  • paušální (měsíční) odměny
  • úkolové odměny (za vyřízení celé věci)
  • podílové odměny (procentem z výsledku věci)

Není-li odměna dohodnuta některým z uvedených způsobů, řídí se její výše ustanoveními o mimosmluvní odměně
vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.

Řídíme se zásadou, že cena právní služby má odrážet individuální okolnosti řešeného právního problému.
Neváhejte proto kontaktovat naši advokátní kancelář a sjednat si bezplatně nezávaznou vstupní schůzku,
kde se seznámíme s Vámi a Vaším právním problémem a dohodneme podmínky spolupráce,
včetně cenových, tak, jak Vám budou nejlépe vyhovovat.
Za tuto schůzku Vám nebudeme nic účtovat!

Proč zvolit naši advokátní kancelář

Máme dlouholetou praxi a zkušenosti v oboru naší činnosti. Jsme spolehliví a pečliví,
k řešení právních problémů přistupujeme s empatií a pochopením nejen pro
právní rozměr Vašeho problému. Jsme připraveni přizpůsobit se Vašim potřebám.
Vaše zájmy jsou pro naši advokátní kancelář vždy a za všech okolností na prvním místě.
Nejlepší vizitkou naší advokátní kanceláře je, že se k nám naši klienti vrací a doporučují nás dále.
Máme nadstandardní pojištění profesní odpovědnosti s bezeškodním průběhem.
Potřebujete-li právní službu, neváhejte, a obraťte se na naši advokátní
kancelář. Jsme tu pro právě Vás, kdykoliv budete potřebovat!

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Kalous

samostatný advokát

IČ : 71644679 | DIČ : CZ7812260049

Nekázanka 881/9, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 819 075

ID datové schránky: 83yha6u

kalous@advokaciepraha.cz


mapa | stáhnout vizitku | poslat dokument

Copyright © 2011 – 2023 Advokátní kancelář JUDr. Jiří Kalous